LSS Legal

Z naszym prawnym wsparciem pokonasz największe przeszkody

Polityka Ochrony Informacji

§ 1 Słowniczek

 1. Administrator Danych Osobowych – LSS Legal Adwokaci Lang, Szymański Szczotka Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pawła Włodkowica 10/16, 50 – 072 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000729945, posiadającą numer NIP 8971854683, REGON: 380076572.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – osoba zatrudniona lub współpracująca z Administratorem Danych Osobowych odpowiedzialna za monitorowanie i nadzorowanie realizacji zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie Administratora, posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań z zakresu ochrony danych osobowych określonych w art. 39 RODO.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym adres IP osób korzystających z funkcjonalności Strony WWW prowadzonej przez Administratora Danych, informację gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii..
 4. Polityka – niniejsza Polityka ochrony informacji.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Strona WWW – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych Osobowych pod adresem lsslegal.pl, w ramach którego Klienci mogą zapoznać się z oferowanymi usługami, a także nawiązać kontakt przy pomocy formularza on-line.
 7. Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę WWW lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§ 2 Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Strony WWW

W związku z korzystaniem przez Klienta ze strony WWW Administrator Danych Osobowych gromadzi dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o jego aktywności na zasadach i w celach określonych poniżej.

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Filarami ochrony danych osobowych w związku z prowadzeniem Strony WWW są:
  1. Legalność – Administrator Danych dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
  2. Bezpieczeństwo – Administrator Danych zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych adekwatny do rodzaju danych, sposobu ich przetwarzania, jednocześnie podejmując stale działania w tym zakresie.
  3. Prawa jednostki – Administrator Danych umożliwia osobom, których dane osobowe przetwarza, wykonywania swoich praw i prawa te realizuje.
  4. Rozliczalność – Administrator Danych dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki wynikające z funkcji Administratora Danych Osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność podejmowanych czynności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator Danych Osobowych w ramach prowadzenia Strony WWW uprawniony jest do gromadzenia następujących kategorie danych osobowych Klientów:
  1. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii;
  2. imię i nazwisko;
  3. adres e-mail;
  4. adres zamieszkania lub do doręczeń;
  5. numer telefonu.
 3. Klient dobrowolnie może podać dodatkowe dane, inne niże te określone w ust. 2 powyżej, co może ułatwić komunikację oraz świadczenie usług przez Administratora. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Jeżeli Administrator wskazał, że konkretne dane są obowiązkowe, to oznacza iż są one wymagane dla prawidłowego świadczenia usług przez Administratora Danych Osobowych w ramach prowadzonej działalności. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Klientów zgromadzone w ramach Strony WWW są przetwarzane przez Administratora Danych w celu:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści
   gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – gdzie podstawą dla
   przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
   (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. prowadzenia analiz i statystyk – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  4. podejmowania aktywności w portalach społecznościowych – gdzie podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 5. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów statystycznych. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach statystycznych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 6. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane osobowe Klienta pozyskane w ten sposób są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Administratora Danych Osobowych oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach tych profili. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes.

§ 4 Okres Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora Danych Osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jeżeli przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe Klientów są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5 Uprawnienia Użytkownika

 1. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 3. Klient w każdym momencie uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator Danych Osobowych niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego ich przetwarzania, a w szczególności niezbędne jest dla ochrony interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora Danych Osobowych.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych w formie pisemnej na adres jego siedziby z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

§ 6 Odbiorcy Danych

 1. W związku z realizacją usług przy wykorzystaniu Strony WWW, a także w ramach
  prowadzonej działalności gospodarczej Administrator Danych osobowych uprawniony jest do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  1. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  2. podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności,
  3. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
  4. kurierzy (w związku z realizacją usługi),
  5. oraz podmiotom powiązanym z Administratorem;
 2.  W przypadku uzyskania zgody Klienta jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Danych Osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka dla ochrony danych osobowych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje starania aby zapewnić przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez jego uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator Danych Osobowych podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych.
 3. W związku z prowadzoną analizą ryzyka Administrator podejmuje starania aby Polityka była na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.