LSS Legal

Ustawa o ochronie sygnalistów podpisana. Wkrótce wejście w życie nowych regulacji.

To już pewne – ustawa o ochronie sygnalistów wejdzie w życie z dniem 25 września 2024 r. Wraz z tym dniem podmioty zobowiązane wskazaną ustawą będą zobligowane do wprowadzenia stosownych procedur.

Zobowiązane do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych będą podmioty, na rzecz których wykonuje pacę zarobkową co najmniej 50 osób – stan ten jest ustalany na dzień 1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku. Do tej liczby należy zaliczać zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty, jak również osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (umowy zlecenia, umowy o dzieło, B2B), ale tylko, jeśli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Niezależnie od powyższego, bez względu na ilość zatrudnionych osób, zobowiązane do wprowadzenia procedur będą podmioty prawne wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.

Ustawa wprowadza odpowiedzialność wykroczeniową za nieustanowienie lub ustanowienie z naruszeniem ustawowych wymogów procedury zgłoszeń wewnętrznych. Takie zachowanie podlegać będzie karze grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych.

Ustawa umożliwia również tworzenie procedur zgłoszeń wewnętrznych podmiotom niezobligowanym ustawowo do ich wdrożenia. Szczególnie rekomendujemy przygotowanie stosownych procedur podmiotom, które zatrudniają pomiędzy 40 a 49 pracowników i stale rozwijają swoją działalność. Fakultatywne wdrożenie procedur zgłoszeń wewnętrznych zapewni należyte przygotowanie przedsiębiorstwa na wypełnianie nowych obowiązków ustawowych.