LSS Legal

Ustawa o ochronie sygnalistów czeka na podpis prezydenta. Czego dotyczy?

17 czerwca 2024 r. Marszałek Sejmu przekazał ustawę o ochronie sygnalistów Prezydentowi RP do podpisu.

Ustawa ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, zgodnie z którą państwa członkowskie są zobowiązane stworzyć procedury ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w sferze zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania  praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

Sygnalistą może być pracownik, w tym również pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (umowy cywilnoprawne), przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, członek organu, osoba świadcząca pracę pod nadzorem wykonawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz oraz żołnierz. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego naruszenia prawa rozumianego jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa. Część podmiotów, w tym przedsiębiorców będzie zobowiązana wprowadzić odpowiednie procedury zgłoszeń wewnętrznych. Sygnalista będzie miał również możliwość wyboru drogi zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, co w praktyce oznacza, że na początku jesieni jej przepisy zaczną obowiązywać, a podmioty zobowiązane powinny rozpocząć przygotowania i wprowadzić stosowne procedury.